BVS-ZOK/75

ZAŘÍZENÍ PRO ODVODNĚNÍ KALU BVS-ZOK/75

Číslo v typovém označení znamená množství odvodněného kalu, které vznikne za jeden cyklus odvodnění. Kapacitu zařízení lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Orientační cena je 550 000,- Kč bez DPH.

 

Zařízení slouží pro odvodnění čistírenského kalu na malých ČOV. Může být odvodňován přebytečný aerobně stabilizovaný aktivovaný kal, nebo anaerobně stabilizovaný primární kal, nebo směs obou kalů.

Odvodněním kalu lisováním při vysokém tlaku ( 1,2 MPa) se sníží jeho objem cca 15 x. Odvodněný kal má pevnou konzistenci ve tvaru desek (SNL 29%).

Zařízení umožňuje za jednu hodinu odvodnit 2400 litrů tekutého kalu. Objem odvodněného kalu je cca 72 litrů.

 

 

Zařízení je poloautomatické. Úpravu kalu před lisováním a vyklizení lisu provádí obsluha. Vlastní odvodnění kalu (lisování) probíhá automaticky – není nutná přítomnost obsluhy.

Zařízení zahrnuje :

Reakční nádrž o obsahu 2400 l, membránové-vzduchové čerpadlo, kompresor, rámový kalolis s hydraulickým uzavíráním s objemem komor 72 l, automat ovládání.

 

Odvodnění kalu probíhá následovně :

Do reakční nádrže se načerpá gravitačně zahuštěný kal z  kalové nádrže ČOV. Předpokládá se, že tento kal je anaerobně nebo aerobně stabilizovaný a gravitačně zahuštěný na cca 2-3% SNL. Současně s plněním nádrže kalem se do nádrže přidá roztok polyflokulantu. Obsah nádrže se po celou dobu plnění intenzivně míchá tlakovým vzduchem. Po naplnění nádrže se obsah ještě po dobu cca 10-ti minut promíchává ( s nízkou intenzitou) tlakovým vzduchem. V této fázi probíhá srážení kalu do snadno filtrovatelných shluků. Po dokončení přípravy se lis hydraulicky uzavře a spustí se plnící čerpadlo. Lis se plní kalem pod tlakem až 1,2 MPa. Kalová voda (fugát) odtéká zpět do přítoku na ČOV. Po cca jedné hodině ( 30 až 60 minut v závislosti na vstupní sušině kalu) se lis zaplní odvodněným kalem. Fáze lisování je tím ukončena (filtrát neodtéká). Po snížení tlaku může být lis otevřen a vyklizen.

 

Další využití kalu záleží na obsahu těžkých kovů. V případě, že odpadní vody jsou produkovány pouze z domácností, je kal vhodný do zemědělských kompostů, nebo je možné jej přímo aplikovat na zemědělskou půdu.

 

Pro instalaci zařízení je nutné zajistit :

Místnost rozměrů minimálně 3 x 4 m. Světlá výška místnosti musí být minimálně 240 cm.

Vstupní dveře šířky minimálně 90 cm. Místnost musí být temperovaná a odvětraná pomocí ventilátoru. V podlaze místnosti musí být kanalizační vpust. Kanalizační potrubí musí být zaústěné do  přítoku na ČOV. Do objektu bude přivedena elektropřípojka 400 V, 20 A. a přípojka pitné nebo užitkové vody ( DN 25 mm).

 

Zařízení je též možné dodat v kontejneru (buňce) o rozměrech 2,9 x 4 m.